فیلم

27مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

روز واقعه


حکومتیان و سپاهیان کتاب خدا را چنان می‌خوانند که سود ایشان است! آنها که دستار بر سر نهاده اند ، سر از گردن خدا ترسان میندازند! @khodshenasi7

خودشناسی

حضرت آسیه


حق الیقین ،عین الیقین ،علم الیقین

خودشناسی

امر به معروف و نهی از منکر


خواجه پندارد که خدمت میکند شهید مطهری

خودشناسی

همگونی با دارایی ها؟


آیا من دارایی هایم هستم ؟! انسان در طول تاریخ خود را عبارت از دانستگیها و اموالش میدانسته است . هیچگاه نتوانسته است خود را بصورت عریان…

خودشناسی

آنکه سوخت…


آتشی انداختم و رفت آنکه سوخت، سوخت آنکه ماند، ماند

چشمه فطرت

جنگ از منظر حضرت علی علیه السلام


تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

طوطی و بازرگان


گفت طوطی کو به فعلم پند داد که رها کن لطف آواز و وداد زانک آوازت ترا در بند کرد خویشتن مرده پی این پند کرد یعنی…

کلیپ ها

مراقبه


مراقبه همان زندگیِ هوشیارانه است . مراقبه یعنی #خود_را_دیدن در روابط با انسانها #خود : افکار خود هیجاناتِ خود رفتارِ خود مراقبه یعنی دیدن و پاییدنِ خود…

کلیپ ها

عقل کلی و جزیی