See

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

سکانسی از سریال see


ملکه : برا چنین هدفی به سربازان زیاد احتیاج داریم ! مشاور : سربازان پدر مادر دارند، برادر و خواهر دارند ، مردم ازین نهضت بیهوده و…

خودشناسی

ترس و خشم


ترس و خشم دوقلوی بهم چسبیده اند و جدایی ناپذیر ! ترس خشم رو به دنبال خودش میاره