کینه

4مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

شباهت


برمیگشتم به پشت سرم نگاه میکردم. آبا و اجداد دور و نزدیک خود را میدیدم که اسیر همان کیفیات و حالاتی هستند که ما الان گرفتارش هستيم…

خودشناسی

تازه دیدن


بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری هر لحظه مرا تازه خدایی دگر است اگر انسان همه چیز و همه کس را نو به نو و…

خودشناسی

دلگرمی و تشویق


[/video# خشم ، کینه ، ملیت ، هیجان، نگرش ، جنگ، متفاوت بودن ، دین ، اختلاف ، عقیده ، نژاد ، تعصب ، تشکیلات ، همگونی…

خودشناسی

بایگانی


ذهن ما انبار اطلاعات و خاطرات و تجربیات گذشته است. انبار بایگانی پرونده های قدیمی که چیزهای بدرد نخور در آن ذخیره شده است. کینه ها، خاطرات،…