کینه ها

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

آسیاب اجتماع


گاهی برمیگشتم به زندگی آبا و اجداد دور و نزدیک خود نگاه میکردم . میدیدم که اجداد ما اسیر همان کیفیات و حالاتی بودند که ما الان…