کیشلوفسکی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تحیر


حرفهای کیشلوفسکی کارگردان مشهور هالیوود وقتی از فیلمسازی کناره گرفت! اگر انسان آن چیزی که به دیگران در قالب نصیحت و پند میگوید خودش خوب گوش فرا…