کیانو ریوز

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

صدای درون


○سر و صداهای زیادی در سر شما وجود دارد . ○به صدای درونتان (ذهن ) گوش کنید .

خودشناسی

ماشین اجتماع


ماشین اجتماع انسانها قطعه هایی از ماشین عظیم الجثه هستند . ┄┅┅┅┄✶🍃🌸🍃✶┄┅┅┅┄