کوته اندیشی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

کوته اندیشی


انسان اسیر جزئی نگریها و افکار فرومایه ی خویش است . یک نگاه کل نگر میتواند ذهن انسان را باز کند و او را از کوته اندیشی…