کرامت

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

عرفانکاری 3


چنین عارفی یک شهر یا یه منطقه بزرگ را می‌تواند ساپورت معنوی کند و قبله و اتوریته مردمان گردد. در این صورت عارف شدن یک شغل می‌گردد…