چین

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

چین!!!


علم را بجویید حتی در چین باشد و آن علم خودشناسی ( معرفت النفس است ، که در آن شناخت و معرفت خداوند عز وجل می باشد….