چاه نفس

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

چاه نفس


چون ز چاهی می‌کنی هر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک گفت پیغامبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری چون نشینی…

خودشناسی

چاه نفس


اگر خودتان را در چاله یافتید، اولین اقدام این است که از کندن دست بردارید! با توجه به مطلب فوق وقتی فهمیدیم که درون چاه نفس هستیم…