پیر چنگی

4مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر قصه مطرب و پیغام رسانیدن او


\ دفتر اول بخش ۱۰۷ بقیه قصه مطرب و پیغام رسانیدن امیرالمومنین عمر رضی الله عنی باو آنچ هاتف آواز داد قسمت اول مولانا می خواهد انسان…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر داستان در خواب گفتن هاتف مر عمر را


دفتر اول بخش ۱۰۴ در خواب گفتن هاتف مر عمر را رضی الله کی چندین زر از بیت المال بن مرد ده کی در این گورستان خفته…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن


دفتر اول بخش ۱۰۳ بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن قسمت دوم ••خواب بردش مرغ جانش از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

داستان پیر چنگی که در عهد عمر رضی الله عنه از بهر خدا بی نوایی چنگ زد میان گورستان


دفتر اول بخش ۹۷ داستان پیر چنگی که در عهد عمر رضی الله عنه از بهر خدا بی نوایی چنگ زد میان گورستان نماد گشایی از داستان…