پندار

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

نفس


🔘 نفس پندار و خیالی بیش نیست!! و ما با خود اشعاری، استمرارش میبخشیم