پادکست شرح مثنوی

2مطلب موجود می باشد.
شرح و تفسیر نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق بندد و در حق او نافع افتد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق بندد و در حق او نافع افتد.


دفتراول بخش ۱۱۳ شرح و تفسیر نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق بندد و در حق او نافع افتد. خیلی به ندرت پیدا…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح صوتی داستان پادشاه جهود دیگر


پادکست صوتی شرح مثنوی (داستان پادشاه جهود دیگر )     پارت اول : داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود “قسمت…