پادشاه جهود در مثنوی

1مطلب موجود می باشد.
شرح و تفسیر طنز و انکار پادشاه جهود
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر طنز و انکار پادشاه جهود