واکنش

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

صدای درون


○سر و صداهای زیادی در سر شما وجود دارد . ○به صدای درونتان (ذهن ) گوش کنید .

خودشناسی

ضعف اعصاب


گاهی خشم را با این سخن که “اعصابم ضعیف است” توجیه میکنیم. در حالیکه این جمله هیچ پایه و اساس علمی ندارد. زمانیکه اعصاب مرکزی (مغز و…