هیجان

6مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

خودشناسی چیست؟


خودشناسی ؛ علم کالبدشکافی؟؛ شناخت روح؟؛

کلیپ ها

فطرت اولیه انسان


خودشناسی

تداوم


فکر به احساس و هیجان تداوم میبخشد. اگر فکر قطع شود همان لحظه احساس یا هیجان قطع میشود. مثلا بچه بخاطر یک چیز بهانه گرفته و گریه…

فیه ما فیه

عیبستان


وقتی تو از دنیایی ناهنجار و مادی هستی؛ نیمی از وجودت از دنیای عیبستان است چرا عیبت را نمی‌پذیری؟ و تلاش میکنی که بگویی نه من این…

خودشناسی

انسان ها


ا دقت به چهره ها نگاه کنید بعد سوالات آخر ویدئو را ببینید . یک بار هم از اول ویدئو را ببینید. این بار ذهنتان را مشاهده…

خودشناسی

من و تاریخ من


همه هیجانهایی که تجربه میکنیم قبلا توسط انسانهای قبل از ما تجربه شده اند و هم اکنون توسط دیگران دارند تجربه میشوند. ما دیده ی جز بینی…