هیجانات

6مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

من خودم را دیدم 11


اگر من بدین مقدار تحت تاثیر نگاه و رفتار و قضاوت دیگران بودم و دیگران می توانستند با حرکاتشان و رفتارشان هیجانات مختلف در من ایجاد کنند…

من خودم را دیدم

من خودم را دیدم 1


یکی گفت : چقدر باهوشی ,دلم لرزید شاید هم “دلم” نبود بالاخره اتفاقی درونم رخ داد . یه عده عضلاتی درونم منقبض شد. قبلا در مورد اینکه…

خودشناسی

الکترونها و هیجانات


الکترونها وجود دارند و میدان الکتریکی تولید میکنند اما آنها میدان الکتریکی نیستند و میدان الکتریکی هم جزو الکترونها نیست، بلکه میدان الکتریکی را خلق میکنند. ما…

خودشناسی

حضرت ابلیس


مراقبه و هوشیاری نسبت به هیجانات خود ! باید همیشه و هر لحظه مراقب هیجانات خودت باشی و آنها را مشاهده کنی. هر چند کارت خوب و…

خودشناسی

ساختار روانی و ذهنی انسان


منظور از ساختار ذهنی کاذب انسان ، تمام کیفیتهای روانی کاذبیست که بعدا و در اثر زندگی در جامعه بر ما تحمیل شده است. همچون : رقابت…

خودشناسی

خودخواهی


چه خوبه که انسان خودخواهی های خودش رو ببینه ! در افکارش ! هیجاناتش ! عواطفش ! رفتارش ! روابطش ! واکنشهاش! فعالیتهایش! چقدر این دیدن طاهر…