هویت ذهنی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

شخصیت


انسان، میخواهد از همه چیز برای خود شخصیت بتراشد و هویت ذهنی درست کند برایش فرق نمیکند این کار را با تحصیل علم انجام دهد یا با…