هنر دیدن

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

هنر نگاه کردن


نگاه کردن به معنای دیدن واقعیت، زمانی اتفاق میافتد که فکر در ادراک ذهن دخالت نکند. فکر شروع به وراجی و تعبیر و تفسیر واقعیت ، بر…