هملت

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

بودن یا نبودن؟!!!


  بودن یا نبودن! مسئله این است. آیا شایسته‌تر آن است که ضربه‌های روزگار نامساعد را تحمل کنیم یا سلاح نبرد به دست گیریم و در مبارزه…