نو به نو دیدن

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تازه دیدن


بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری هر لحظه مرا تازه خدایی دگر است اگر انسان همه چیز و همه کس را نو به نو و…