نور

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

من خودم را دیدم 25 (نور و ظلمت)


عامل ندیدن تاریکی است. اگر مشکل تاریکی است، خب علاج تاریکی نور است. در تاریکی همه چیز سوال است همه چیز مبهم است، همه چیز ترسناک است،…