نقص علم

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

نقص علم


🔹عجیبه که در قرن 21 هم هنوز اعضایی در بدن ما وجود داره که هنوز کشف نشده! چند روز پیش پزشکا گفتن یک جفت غده‌‌ی بزاقی پیدا…