نفس یا خود

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

اسارت


میگفت دنیا بزرگ است. به بزرگی تمام کهکشانها ، ستارگان و فضا های بیکران و ناشناخته . اما آیا واقعا چنین است !؟ آیا ما میتوانیم عظمت…