نشخوار ذهن

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

مهمانی


وقتی از مهمانی برگشته‌ایم و مهمانی تمام شده است، ‌ اما برای خیلی از ما مهمانی تازه در سرمان شروع می‌شود! و، بلانسبت، به نشخوار آن می‌پردازیم