ناهنجاری ها

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

ذهن ناهنجار


کودک نمیداند که اصلا عضوی بنام مغز و ذهن دارد چون ذهنش در طبیعت و سرشت خود کار میکند و گرفتار ناهنجاریها نشده است . اما ما…