مک لیش

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

علم و الهام


این ساختار مولکولی بَنزِن هست که توسط دانشمندی بنام کوکوله کشف شد. کوکوله در خاطرات خود مینویسد : سالها تلاش کردم بفهمم اتمهای بنزن چگونه به هم…