مولانا

71مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح متنی داستان پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب


  داستان پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب   پادشاهی یهودی، می افتد به جان نصرانی ها و عیسویان آنها را می کُشد، به…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر ساده داستان طوطی و بقال مثنوی


نماد گشایی از داستان طوطی و بقال داستان طوطی و بقال طوطی نماد چیست؟ بقال نماد چیست؟ ••بود بقالی و وی را طوطیی یک بقالی طوطی داشت…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر فرستادن پادشاه رسولان را


ادامه تفسیر داستان پادشاه و کنیزک ••شه فرستاد آن طرف یک دو رسول حاذقان و کافیان بس عدول شاه به توصیه طبیب دو رسول و فرستاده ی…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر صبر فرمودن اعرابی زن خود را وفضیلت صبر و فقر را بیان کردن با زن


دفتر اول بخش ۱۱۴ صبر فرمودن اعرابی زن خود را وفضیلت صبر و فقر را بیان کردن با زن ••شوی گفتش چند جویی دخل و کشت خود…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور


مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور و ایشان رو شیخ و محتشم و واصل پنداشتن و نقل از نقد فرق نادانستن و بربسته را از بررسته…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر قصه اعرابی درویش و ماجرای زن زن با او به سبب قلت و درویشی


دفتر اول بخش ۱۱۱ قصه اعرابی درویش و ماجرای زن زن با او به سبب قلت و درویشی عربی بود درویش مسلک، فقیر بوده و زنش با…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر قصه خلیفه کی در کرم در زمان خود در حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت


دفتر اول بخش ۱۱۰ قصه خلیفه کی در کرم در زمان خود در حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت یک خلیفه ای بود برتر از…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر داستان در خواب گفتن هاتف مر عمر را


دفتر اول بخش ۱۰۴ در خواب گفتن هاتف مر عمر را رضی الله کی چندین زر از بیت المال بن مرد ده کی در این گورستان خفته…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن


دفتر اول بخش ۱۰۳ بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن قسمت دوم ••خواب بردش مرغ جانش از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد…