مولانا

78مطلب موجود می باشد.
شرح و تفسیر عتاب کردن آتش آن پادشاه جهود را
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر عتاب کردن آتش آن پادشاه جهود را


دفتر اول بخش ۳۹ عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود “قسمت اول” وقتی پادشاه می بیند آتش آنها را نمی سوزاند ••رو به آتش کرد شه…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر به سخن درآمدن طفل


  دفتر اول “بخش ۳۸” به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض کردن خلق را درافتادن به آتش پادشاه یک زنی را با طفلش می…

فیه ما فیه


فیه مافیه کسی چون بشنود که در فلان شهر کریمی هست که عظیم بخششها و احسان میکند، بدین امید البته آنجا رود؛ تا ازو بهره‌مند گردد، پس…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر حکایت آن پادشاه جهود دیگر


  دفتر اول “بخش ۳۶” حکایت پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود ☆یک پادشاه جهود که مثل همان وزیر،می خواهدمسیحیان را بکشد. ••یک…

فیه ما فیه

در آدمی عشقی و دردی و خارخاری هست


در آدمی عشقی ودردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد این خلق بتفصیل در هر…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر صوتی ولیعهد ساختن وزیر هر یک امیر را


    دفتر اول” بخش ۳۱” ولی عهد ساختن وزیر هریک امیر را جدا جدا   ••وانگهانی آن امیران را بخواند یک‌به یک تنها به هر یک…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر تعظیم و نعت مصطفی علیه السلام


دفتر اول “بخش ۳۵” تعظیم نعمت مصطفی صلی الله علیه و سلم کی مذکور بود در انجیل   ••بود در انجیل نام مصطفی آن سر پیغامبران بحر…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر صوتی منازعت امرا در ولیعهدی


منازعت امرا در ولیعهدی   دفتر اول “بخش ۳۴” منازعت امرا در ولی عهدی ” قسمت اول” وزیر مُرده است، حال مردم می گویند: امیر کیست؟ ••یک…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر دفع گفتن وزیر مریدان را


دفتر اول بخش “۲۶” دفع گفتن وزیر مریدان را وزیر به مریدان جواب میدهد، آنها را دفع می کند باحرفهایش اما حرفهای بدی هم نمیزند، خیلی، خیلی،…