مولانا جلال الدین

25مطلب موجود می باشد.
فیه ما فیه

در آدمی عشقی و دردی و خارخاری هست


در آدمی عشقی ودردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد این خلق بتفصیل در هر…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر صوتی منازعت امرا در ولیعهدی


منازعت امرا در ولیعهدی   دفتر اول “بخش ۳۴” منازعت امرا در ولی عهدی ” قسمت اول” وزیر مُرده است، حال مردم می گویند: امیر کیست؟ ••یک…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر کشتن وزیر خویش را در خلوت


دفتر اول “بخش۳۲” کشتن وزیر خویشتن را در خلوت ••بعد از آن چل روز دیگر در ببست خویش کشت و از وجود خود برست وزیر گفته بود:…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر نومید کردن وزیر مریدان‌ را از رفض خلوت


  دفتر اول “بخش۳۰ نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت وزیر مریدان را نامید می کند! می گوید: بیرون نمی آیم، این حرف راهم بشنوید،…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر جواب دادن وزیر کی خلوت را نمیشکنم


دفتر اول “بخش ۲۸” جواب دادن وزیر کی خلوت را نمی شکنم   دیگر بس کنید! چقدر صحبت می کنید پشت دَر! آن پندهایی که دادم، بروید…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر مکر کردن مریدان کی خلوت را بشکن


دفتر اول بخش”۲۷” تفسیر مکر کردن مریدان کی خلوت را بشکن   ••ای وزیر خلوت رابشکن وبیرون بیا مارابیش ازاین منتظرنگذار ••جمله گفتند ای حکیم رخنه‌جو این…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر دفع گفتن وزیر مریدان را


دفتر اول بخش “۲۶” دفع گفتن وزیر مریدان را وزیر به مریدان جواب میدهد، آنها را دفع می کند باحرفهایش اما حرفهای بدی هم نمیزند، خیلی، خیلی،…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر در بیان انکه این اختلافات در صورت روش است نه حقیقت راه


دفتراول “بخش ۲۳” در بیان انکه این اختلافات در صورت روش است نه حقیقت راه او ز یک رنگی عیسی بو نداشت وز مزاج خم عیسی خو…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر داستان پادشاه جهود مثنوی (متابعت نصاری وزیر را)


متابعت نصاری وزیر را ••دل بدو دادند ترسایان تمام خود چه باشد قوت تقلید عام ••در درون سینه مهرش کاشتند نایب عیسیش می‌پنداشتند فکر می کردند که…