منیت

3مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

سکوت


شعله‌های آتش سریع تغییر شکل می‌دادند و در تاریکی و سکوت باغ چوب‌های سوخته یکی پس از دیگری بر روی هم می‌خوابیدند. حرارت آتش پوست صورتم را…

من خودم را دیدم


پارت اول :راه نفوذ شیطان پارت دوم :واقعیت یا ایده آل پارت سوم:اضظراب برای آرامش پارت چهارم:شور و هیجان یا عقل پارت پنجم:جبر یا اختیار پارت ششم…

خودشناسی

منیت


هر لحظه ذهن مشغول چیزیست ! اولویت بندی میکند آنچه منیت را فربه تر میکند به آن می اندیشد. در بند آخرین ” من ” است.