منکر

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

امر به معروف و نهی از منکر


خواجه پندارد که خدمت میکند شهید مطهری