منچستر

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

ساختار روانی و ذهنی انسان


منظور از ساختار ذهنی کاذب انسان ، تمام کیفیتهای روانی کاذبیست که بعدا و در اثر زندگی در جامعه بر ما تحمیل شده است. همچون : رقابت…