منطق الطیر

4مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

شرح و تفسیر سیمرغ قسمت پنجم


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• او که از خاک آدمی را آفرید آدمی شد راز گیتی را کلید…

پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار قسمت چهارم.بخش دوم


••• گر تو میداری جمال یار دوست دل بدان آئینه ی دیدار دوست پس دوست داشته باش که دلت را هم صیقل بزنی، آیینه کنی. دلت را…

پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار


🍃قسمت دوم سیمرغ 🍃 آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را آن خدای بینهایت بی نظیر آن کریم آشنای دستگیر ای جهانی…

پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار


مقدمه 🍃قسمت اول سیمرغ🍃 آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را روزگاری پیش از این در شهر دل آن جهان رسته از…