مقصود از آفرینش انسان

1مطلب موجود می باشد.
فیه ما فیه

مقصود از آفرینش انسان چیست؟


فیه مافیه  در تفسیر آیه ی امانت و مقصود از آفرینش انسان ؟ یکی گفت: اینجا چیزی فراموش کرده ام. مولانا گفت: در عالم یک چیز است…