مقایسه

4مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

درخت نفس


مقایسه، سرمستی ، غرور ، عقب ماندگی، ملامت ، سرزنش

پادکست ها

ترس , وابستگی , عشق


وابستگی به خاطر وجود ترس است. ما از چیزی می ترسیم و به چیز دیگر پناه میبریم آن پناه بردن عین وابستگی است. ما ترسهای روانی، فکری…

خودشناسی

مراقبه


ببین چگونه هر لحظه در حال دفاع از خودت هستی! ۱_ با حرف زدن هات ۲_در افکارت ۴_با چشم و هم چشمی ها

خودشناسی

المپیک کودکان


هنوز بچه ها با ناهنجاریهای اجتماعی آشنا نشده اند ، معنی مقایسه ، حسادت ، مقایسه ، رقابت ،حرص و ولع ، ترس از کمتر بودن و…