مقام

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

کسب افتخار


# این همه احساس نیاز به کسب مقام و شهرت برای نوع انسان، تعجب آور است. انسان حاضر است به همه کاری دست بزند ، تا افتخار…