معیار

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

فیلم ماتریکس


انسان خود باخته ی اجتماع سیستم همون جامعه ( ذهن فرد) است . برای اینکه بهتر متوجه موضوع بشوید کلمه ی ” غار ذهن ” را در…