معمای هستی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

معمای هستی


این فیلم در آخرین روزهای عمر انیشتین ضبط شده و ایشان در آن از چیستی و معنای زندگی می گوید . از انجام ندادن کارهایی که باید…