مشاهده کننده

1مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

حیرت


 ادراک و دریافت و فهم واقعی زمانی اتفاق میافتد که مشاهده کننده نباشد! #بی_خویشتنی آن نفسی که با خودی بسته ی ابر غصه ای آن نفسی…