مسابقه

1مطلب موجود می باشد.
من خودم را دیدم


پارت اول :راه نفوذ شیطان پارت دوم :واقعیت یا ایده آل پارت سوم:اضظراب برای آرامش پارت چهارم:شور و هیجان یا عقل پارت پنجم:جبر یا اختیار پارت ششم…