مرید

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

عرفانکاری 2


وقتی کلمه عرفان و عارف به میان می آید زود در ذهنمان یک آدم ریش و پشم دار خرقه به تن(صوفی) تجسم می شود که در گوشه…