مراقبه

9مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

مراقبه


خودشناسی

سکوت


شعله‌های آتش سریع تغییر شکل می‌دادند و در تاریکی و سکوت باغ چوب‌های سوخته یکی پس از دیگری بر روی هم می‌خوابیدند. حرارت آتش پوست صورتم را…

خودشناسی

مراقبه


مراقبه یعنی هوشیاری بر آنچه انجام می‌دهید، آنچه فکر می‌کنید، آنچه احساس می‌کنید، هوشیاری بدون هیچ انتخابی.

خودشناسی

استمرار در خودشناسی


بسیاری از افراد که شروع به خودشناسی و مراقبه میکنند. از محتویات ذهن خود میترسند و مراقبه را ول میکنند و یا نمیتوانند استمرار کافی داشته باشند…

خودشناسی

حضرت ابلیس


مراقبه و هوشیاری نسبت به هیجانات خود ! باید همیشه و هر لحظه مراقب هیجانات خودت باشی و آنها را مشاهده کنی. هر چند کارت خوب و…

خودشناسی

مراقبه


به این سوال پاسخ دهید نه برای من یا دیگری بلکه برای خودتان بارها و بارها این سوال را مطرح کنید ؟! در طول روز بیشتر به…

خودشناسی

مراقبه


هر وقت بخودت اومدی ببین ! حواست( فکرت ) کجاست ؟!

خودشناسی

فراموشی


مراقبه یعنی اینکه خودت رو فراموش نکن . انسان = نسی = فراموشکار

خودشناسی

تزکیه و زدودن


در لغت معنی تزکیه را زدودن و کنار زدن نادرستی ها از امور صحیح دانسته اند . اکنون اینهمه رذایل در ذهن و روان ما تشکیل یافته…