مبلغان دروغین

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

جعل حدیث


همیشه در طول تاریخ ادیان‌ ابراهیمی توسط مبلغانِ منفعت طلب ، مصلحت اندیش و سود جو تحریف میشده است ! و این واقعیتی تلخی بوده است تا…