فیودور روتشینکوف

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

با من همانند سگ رفتار کنید


این یکی از تابلوهای ماندگار نقاشی جهان است، نقاش آن شخصی به نام فیودور روتشینکوف است. که در آن پسر بچه ای از مدرسه برگشته و مردود…