فیه ما فیه

14مطلب موجود می باشد.
فیه ما فیه

آدمی را مرگ نیست


#آدمی_را_مرگ_نیست یکی انگشتری در جایی گم کرد اگرچه انگشتر را از آنجا بردند(یعنی دزد برد) اما او گردِ آن جای میگردد . یعنی من اینجا گم کرده…

فیه ما فیه

محدوده عقل و اختیار چیست؟


عقل چندان نیک است(تا جایی خوب است) و مطلوب است که تو را بر در پادشاه آورد، چون بر در او رسیدی عقل را طلاق ده، (ول کن)…

خودشناسی

خارستان و مارستان


همه را دوست دار تا همیشه در گل و گلستان باشی، و چون همه را دشمن داری، خیال دشمنان در نظر میآید، چنانست که شب و روز…

فیه ما فیه

راه حق سخت مخوف و بسته بود


راه حقّ سخت مخوف و بسته بود و پر برف اولّ جان بازی او کرد واسب را در راند و راه را بشکافت هر که رود درین…

خودشناسی

نظر مولانا در مورد شعر گفتن خود


آخِر، من تا این حدّ دل‌دارم که این یاران که به نزد من می‌آیند، از بیمِ آن که مَلول نشوند شعری می‌گویم تا به آن مشغول شوند،…

خودشناسی

پیلی را بر سر چشمه…


از برکه های زلال وچشمه های روشن بپرهیز ! مبادا از بخت بد در آتش خودبیزاری بگُدازی، تا جان بسپاری! فیلی را آوردند، سر چشمه ای آب…

خودشناسی

آدمی عاشق آن چیزیست …


آدمی همیشه عاشق آن چیزیست که ندیده است، نشنیده است و فهم نکرده است و شب و روز آن را می طلبد. اما از آنچه فهم کرده…

خودشناسی

عالم همچو آیینه است


اگر در برادر خود عیب می بینی، آن عیب در توست که در او می بینی. عالَم همچون آیینه است؛ نقش خود را در او می بینی؛…

خودشناسی

عقل همچو پروانه است


عقل همچون پروانه است و معشوق چون شمع هر چند که پروانه خود را بر شمع زند بسوزد و هلاک شود امّا پروانه آنست که هرچند برو…