فیلم رسوایی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

قانون انسانیت یا مدنیت؟!!!


  قانون مدنی شاید خیلی اجازه ها را بدهد که قانون انسانیت از آن نهی کند و بر عکس ! پس قانون رو درون خودت پیدا کن…