فیلم جنگجوی درون

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

جنگجوی درون 2


همه در پی مشهور شدن و قهرمان شدن هستند و مدام میترسند بین آنها و آرزوهایشان مانعی ایجاد شود و نتوانند به آینده ای که در ذهن…