فضیلت

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

حضرت ابلیس


مراقبه و هوشیاری نسبت به هیجانات خود ! باید همیشه و هر لحظه مراقب هیجانات خودت باشی و آنها را مشاهده کنی. هر چند کارت خوب و…

خودشناسی

اخلاق وانمودی


شاید اون فرد پولداری که این کارو کرده ، فردا یه مدرسه بسازه و جزو خیرین محترم در جامعه محسوب بشه! جامعه با ظواهر رفتارها کار داره…