فشار مرجعیت ها

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

فشار و حکومت مرجعیتها بر ذهن انسان


ذهن انسان تحت تاثیر مرجعیت های مختلفی قرار دارد. مرجعیت ها نیروها و فشارهایی بر ذهن وارد می کند که موجب بروز هیجانات و رفتارهای خاصی در…