فشار جمع بر فرد

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تاثیر محیط


●دقت کردید هر چه بیشتر تحویلتون میگیرند و تایید و تمجیدتون میکنن سطح توقعاتتون بالا میره ؟! و باالعکس ●به هیجانهای خود در محیط های مختلف دقت…